Events - 16 Sep 23

Rosh Hashanah Early Service

Rosh Hashanah Early Service

September 16, 2023    
8:30 am - 10:30 am
Rosh Hashanah Late Service

Rosh Hashanah Late Service

September 16, 2023    
11:30 am - 1:30 pm
Rosh Hashanah Family Service

Rosh Hashanah Family Service

September 16, 2023    
2:30 pm - 3:30 pm
Rosh Hashanah Baby Blessings

Rosh Hashanah Baby Blessings

September 16, 2023    
3:30 pm - 3:45 pm
Rosh Hashanah Tot Service

Rosh Hashanah Tot Service

September 16, 2023    
3:45 pm - 4:45 pm
Rosh Hashanah Tashlikh Service (at Ballast Point)

Rosh Hashanah Tashlikh Service (at Ballast Point)

September 16, 2023    
5:00 pm - 6:00 pm